HET BEGON BIJ ZALM

HET BEGON BIJ MINISTER ZALM EN MOET OOK DAAR EINDIGEN!

Het is in het belang van gedupeerden om strikt koers te blijven houden in deze tragische zaak. Het is verstandig het hoofd koel te houden en zich niet te laten meeslepen in opgezette onnatuurlijke turbulenties door manipulators en hardnekkige infiltranten.

Hoe staan de gedupeerden er eigenlijk voor? In ieder geval minder slecht dan een paar maanden geleden, maar wel even uitzichtloos en onzeker. Dikwijls lijkt het erop, dat men met de rug tegen de muur staat en te kampen heeft met een overweldigende Staatsmacht; een onbestaande machtswet, “Een Staat in het nauw mag stelen en doden”, waarbij de beschaving, cultuur, normen en waarden, democratie voor schut worden gezet en gedegradeerd tot het barbaarse. Het barbaarse, de meedogenloosheid en het ongevoelige bij de mens heeft er altijd bestaan, maar in een pot met een stevige deksel erop. Het dichthouden van deze pot wordt kennelijk door de nieuwe Europese richtlijnen gehonoreerd door het stellen van de zwijgplicht.

De oplossing van het probleem ligt bij Zalm en Dexia, de manipulator en de executant, die het scenario in elkaar knutselden én de Volksvertegenwoordiging, die het lef en de guts behoren te hebben om dit onrecht en volksverraad aan te kaarten en aan de kaak te stellen. Zowel Zalm als Dexia, beiden zijn verantwoordelijk, de één méér dan de ander. Een twee eenheid, die doelgericht, clandestien, bijna anoniem en onopvallend hand in hand samengingen en elkander aanvulden ! Het ontbreekt beide aan ethisch besef en ontvankelijkheid en het rechtvaardigen van hun verantwoordelijkheids gevoel m.b.t. de toegift van de erkende macht.

zalmlachen

Ogenschijnlijk schuiven ze alles van zich af gokken en hopen, dat de raaklijnen elkander niet zullen raken, zodat er een vacuüm door onsamenhangendheid en onoverzichtelijkheid in deze oeverloze zaak zal ontstaan, opdat zij dan in alle onschuld en argeloosheid zullen kunnen ontsnappen. Het kan dan ook niet anders zijn: Alleen wanneer de koppen eraf zijn, zijn slangen dood!

De contouren van deze zaak worden bepaald door macht evenals het beïnvloeden van het gerecht, echter wat de slachtoffers ontegensprekelijk in handen hebben is het totale beeld van de opeenvolgende gebeurtenissen en dit is niet te verdraaien noch te vervormen of te vertekenen, hier eindigt macht, absolute macht! Lijkt wel veel op een verwarde puzzel, maar de stukken passen onbetwistbaar netjes in elkaar. En zo hoort het ook! Indien wereldse zaken, zoals deze om de pure waarheid gaat, zal dit probleem, door het te willen doorzien, wellicht opgelost worden. Echter dikwijls is waarheid slechts een bijzaak zonder betekenis en de macht bepalend, daarom was het ook mogelijk een Christus, schuldig of onschuldig, aan het kruis te nagelen en tot op heden zijn er géén verantwoordelijken voor deze wandaad te vinden: allen waren onschuldig als een pas geboren kind, mààr hij hing tot zijn laatste snik! En dít valt niet te versmaden!

Het is juist deze anonimiteit en onzichtbare combine achter de coulissen (kennelijk restanten van het Poldermodel) die men moet kunnen doorprikken en aan de kaak stellen met het oog op een degelijke oplossing. De gedupeerden waren volstrekt niet naïef, de meeste erkenden doorgaans het zakelijke vertrouwen en gingen ervan uit, dat de Bank Instelling en de Minister in principe zakelijk eerlijk, ontvankelijk en eerbiedwaardig waren, hetgeen, zoals thans blijkt niet het geval was!

ninabrink

Het was begonnen met onschuldige broddelarij in de bedrijfsboekhoudingen, waarbij aandelenkoersen gunstig beïnvloed werden (Poldermodel). Spek voor de bek van de hongerige, hebberige Topmanagers, die de smaak te pakken kregen en straffeloos alle registers en remmen losgooiden met het oog op hun vette premies, bonussen en tantièmes, waarbij zowel gecertificeerde accountants als de Staats waakhonden volledig verlamd werden door de dodelijke druk van deze schranze Topmanagers. De deuren kwamen wagenwijd open te staan voor oplichters en fraudeurs en geen wonder, dat de koe dra dood gemolken werd. Bedrijven begonnen als sneeuw onder de zon te verdwijnen, verdampen (Enron, KPN-Qwest, Nina World Online etc..) Uit betrokkenheid en eigenvoordeel deed de overheid niets!

Heden verscheen een bericht van Minister Zalm zelf: AFM moet toezien op accountants!! Dus er waren toch fraude en bedrog, die geleid hadden tot oplichting en koersenvervalsing, met tenslotte forse restschulden als gevolg!!!)
Dit lot was ook de Kon. KPN waar Zalm Topmanager is, evenals AEGON beschoren. Er moesten met spoed tegenmaatregelen komen om de KPN en “gouden aandelen van de Staat”, die reeds met één been in faillissement was geraakt van de bittere ondergang te redden. En hier…..ligt het pril begin, de wieg van de criminele manipulaties en langdurige slepende menselijke leed en pijn voor vele duizenden Nederlanders. Een Staats Minister in functie kan niet Minister zijn voor het volk en tevens een TOP Manager van een onderneming: het is de één of de ander, anders wordt het onvoorwaardelijk een gifbeker zij het voor het volk of zij het voor de onderneming. Je kan niet een deel van de kip braden en consumeren en de andere gedeelte eieren laten leggen!! Eén moét onherroepelijk slachtoffer worden; in dit geval de gezinnen!

Men liet namelijk zijn oog vallen op de bestedingsruimte van de gezinnen, (en WVD hierop afgestemd; dit had nooit mogen gebeuren) hun spaarcenten, hun eigendom, hun reserves voor hun pensioenen, studiefinanciering voor hun kinderen, hun moeizaam gespaarde centen voor een zorgeloze oude dag, waarop Zalm of wie dan ook géén enkel recht kan laten gelden. Dat de werkgelegenheid en de bedrijven en de beurs en de bestaanzekerheid in ernstige problemen waren geraakt, lag mede aan de Top Managers, waar Zalm ook bij hoort en de Waakhonden, die aan de basis lagen van deze catastrofe. Indien bedrijven de boekhoudingen manipuleren en de overheid niet optrad, maar ook zelf zijn graantje meepikte (Poldermodel), dan moeten zij ook voor de gevolgen instaan en geenszins een klein groep toevallige beleggers, die het niet breed hebben. Door slecht beleid en té riskante risico’s nemen met belastingscenten en daardoor eigen nest te bevuilen, zijn dikwijls zaken die kennelijk niet eenvoudig te voorkomen zijn, maar dan om op lafhartige wijze andere onschuldige simpele mensen met de vinger aan te wijzen en rigoureus aanpakken en afstraffen tot langdurig lijden toe, is zonder meer criminaliteit door machtsbesef en machtsmisbruik! Eenvoudige kleine beleggers zijn maar ook beleggers, die in volste vertrouwen hun karig bezit aan anderen toevertrouwen, maar thans als gevolg van misleidende gekwiekste trucjes, afgeschilderd worden als “wanbetalende beleggers” die voor het gerecht gedagvaard worden. Zovèr kan malafide machtsmisbruik door manipulatie en verdraaiingen een onschuldig miertje met goede bedoelingen omzetten in een woeste mammoet voor pure eigen verrijking en eigen belang met het oog op een verzekerde lucratieve positie in de nabije toekomst. Dit verteken beeld is onduldbaar en onaanvaardbaar.

Door het bloeddorstige WVD, wetenschappelijk in elkaar geknutseld, éénzijdig en doelgericht, niet alleen op de spaarcenten (inleggeld) van de gezinnen, maar ook op hun totale schamele vermogens door het creëren van forse kunstmatige restschulden. Pensioenen, studiefinanciering voor kinderen en kleinkinderen, hypotheken, gezinsspaarcenten voor een appeltje voor de dorst en een veilige oude dag, waarvoor jaren lang werd gespaard , verdwenen in één oogwenk, om de KPN, de gouden aandelen en Zalm’s beleid en zijn TOP positie bij de KPN te behoeden van ondergang. De knutselaars van de WVD, hadden de gevolgen van hun actie onderschat en hadden bovendien géén enkel benul noch vermoedens van de atoomkracht van deze alles vernietigende tuig, die uit de hand is gelopen. Het streefdoel was uitsluitend gericht op het gretig binnen rijven, hoe dan ook en met eventuele ernstige gevolgen werd er geen rekening gehouden. M.a.w. het oprapen van zoveel eieren mogelijk, maar niet met het gat van de kip! Het leed en diepe ellende zijn mateloos en raakten duizenden gezinnen. Kon de redding van de KPN niet anders geschieden, zonder het ruïneren van talrijke gezinnen? Is de KPN dit waardig, zoveel menselijke leed? Is deze wijze van omgang met mensen en zaken te verantwoorden? Lijkt het niet veel op een Pyrrusoverwinning voor Zalm? Of was men de mening toegedaan: wij zijn machtig, het zijn maar domme schapen, het zal wel met de tijd overgaan en overwaaien, zet ze maar onder grote druk, ze zullen wel betalen!

Het kan wel best zo zijn, maar diepe littekens en smart zullen lang blijven bestaan ook na het verdwijnen de KPN én Minister Zalm. Tot niet zolang, wreven Zalm en de ingeschakelde zwaargewicht Dexia in hun handen met hun bereikte resultaat, echter met het verloop van tijd, komt méér en méér de contouren opdagen van, dat een bezworen KPN-ramp, een andere nog grotere nationale menselijke ramp veroorzaakte. Het systematisch hard en meedogenloos optreden van Dexia Bank mocht niet baten, zelfs het beïnvloeden van het rechtssysteem begint langzamerhand te tanen. Men kan doelgericht veel manipuleren, openlijk of achter de coulissen, waarheden verdraaien en vervalsen en zelfs zich persoonlijk onopvallend laten gelden en de deksel stevig op de beer houden, maar men kan de loop der dingen niet doen omkeren, daar waar waarheden ongerept als jonge maagden diep verankerd zitten.

De tekortkomingen en betrokkenheid en vele belangenverstrengelingen en cumulatie van velerlei functies op allerlei gebieden zijn té talrijk om zonder kleerscheuren er van af te komen. Minister Zalm heeft zich niet alleen door roekeloosheid en “faire la grandeur” door machtsbesef in grote problemen gebracht, maar sleepte ook onschuldige gezinnen mee in zijn kielzog, waarvoor hij en Staat verantwoordelijk zijn. Door een ontstane gat te willen dempen door een nog diepere gat te graven, brengt géén oplossing, immers er blijft een diepere gat over die invulling eist en deze is niet weg te manipuleren.

Wat voor oplossing bieden de slachtoffers zelf aan?
De gedupeerden weten hoe Zalm én de Tweede Kamer over deze zaak denken. “Eigen verantwoordelijk bij nemen van financiële risico’s en géén beroep doen op de centen van belastingbetalers”. Wat deze eigen verantwoordelijkheid betreft, wat houdt het precies in? Of is het zuiver suggestief om eigen verantwoordelijkheid te verdoezelen? Of bedoelt Zalm met “eigenverantwoordelijkheid”: dat men zelf behoort op te treden tegen de KPN –aandelen, valselijk als solide en betrouwbaar aangeboden, terwijl deze aandelen nagenoeg failliet waren? Of bedoelt men, zelf optreden tegen het feit, dat dit wanproduct een “hausse” product is onder “baisse” omstandigheden gelanceerd en daarom uitsluitend restschulden kon creëren en NIMMER winst, hetgeen de overeenkomst niet beoogt. Zalm en de Tweede Kamer wijzen onomwonden met de vinger naar verantwoordelijkheden van de gedupeerden, maar zijn zelf kennelijk niet bewust van eigen essentiële verantwoordelijkheden m.b.t. het wanproduct WVD, gezinsbescherming, controle en protectie als staatswaakhonden en het niet optreden tegen corrupte Topmanagers, waaronder Zalm zelf valt als TOP MANAGER bij de KPN; wie het kwade goedkeurt is zelf schuldig!! En juist het falen van dit laatste had grote gevolgen, die mede tot deze ramp geleid had. Onder meer komen de deuren wagenwijd open te staan voor fraudeurs en oplichters. Neem bijv. zo’n NINA met haar World ONLINE, eventjes uit niks 34 miljard aan beurswaarde!!

Ook weten de gedupeerden dat Minister Zalm, over hun rug heen, op 18 september 20003 300 miljoen aandelen KPN aan het Amerikaanse CITIgroup Global had verkocht tegen een redelijke koers wat neerkomt op 12% van de uitstaande aandelen en dat hij nog een belang heeft 19.3%.

De gedupeerde werden drie jaar lang belast met 180% méér, dan dat de genoteerde koerswaarde aangaf en dit is dan ook mede de redding m.b.t. de beurs van de totale ondergang van de KPN en daarom kon Zalm ook een goede prijs krijgen voor de 300 miljoen aandelen. Om concreter te zijn gedupeerden werden drie jaar lang belast voor 14 terwijl de genoteerde koers amper 4 à 5 bereikte. Tegelijk met deze transactie, werd er ogenschijnlijk een commissie Oosting in het leven geroepen. Een commissie waarover Zalm zelf achteraf zei, dat de andere partijen zelf met een oplossing zouden komen!! Men kan zich afvragen waarom tegelijk met deze verkooptransactie een commissie in het leven roepen en niet daarvoor of daarna, immers het probleem sleepte al een paar jaren. Voor Zalm, Oosting, Dexia en gedupeerden was het overduidelijk; afleiding manoeuvre, immers zonder de WVD en de méérbelasting van de gedupeerden met 180% was de KPN-koers van de tabellen verdwenen voor altijd (net als KPN-Q west) en hiervoor was er reden genoeg voor de gedupeerden, gezadeld met hoge restschulden, hun aandeel te claimen bij Zalm. Eenmaal dat deze gelegenheid onbenut door de gedupeerden voorbij was gegaan, was ook het nut van deze commissie Oosting verdwenen. Bemiddeling voor een oplossing, een schikking?? Welke schikking? Zalm lacht zijn tanden bloot en Oosting verging van lachkrampen! Op deze wijze werkt de Minister.

Wel nu, waar is dit geld (6 miljard) gebleven van het verkoop van 300 miljoen KPN aandelen waar de gedupeerden ook recht op hebben? Het is hoe dan ook géén geld van de belastingbetalers. De laatste tijd zijn er heel wat kreten alsof gedupeerden achter belastingsgelden zitten. Beleggers hebben niets uit te staan met belastingsgelden van niemand noch van verre noch van dichtbij! Echter wanneer een Minister gokt met belastingsgelden, waarover de Tweede Kamer moet waken (dikwijls is controle vér zoeken), door nagenoeg failliete Staatsaandelen te betrekken bij beleggingen, dan nog heeft de belegger niets te maken met belastingscenten, echter wanneer blijkt dat er bedrog in het spel is met consequenties voor de Minister, dan zal voor de belegger een worst wezen of het belastingsgeld is of Staatsbedrijfgelden, als gerechtigheid maar geschiedt. Niet de belegger is aansprakelijk voor belastingsgelden maar de gokkende minister!! Het is wel gemakkelijk richting beleggers te kijken, zoals deze zaak zich kenmerkt, dan richting de Minister!!

Het ligt voor de hand, dat gedupeerden ook redelijk willen zijn en beperken zich uitsluitend tot het eisen van het inleggelden en de relevante rente over de looptijden schenken aan Zalm en Dexia als tegenprestatie ter wille van een aanvaardbare goede oplossing bevredigend voor alle partijen buiten het gerecht om. Voor de rest is het verder een zaak van het nemen van verantwoordelijkheid van de verborgen twee-éénheid, met name Zalm en Dexia, de manipulator en de executant, die gokten en waren erop uit simpele beleggers een loer te draaien om hun eigen falen en tekortkomingen te verbergen. Zalm zowel Dexia zullen met de tijd verdwijnen, maar deze mening en uiteenzetting zullen lang daarna blijven bestaan om de simpele reden, dat het niet de gedachtegang is van één mens, maar een geordende weergave van vele gedachtegangen van vele gedupeerden jarenlang op het forum, die zonder meer als objectief beschouwd kan worden.

Een betere waarachtiger oplossing is er niet, dan behalve dure procedures met advocaten via het gerecht!!!

Auteur: Rudy Willems

Emiritus hoogleraar filosofie woont in Antwerpen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.